Κοινωνικά Δίκτυα


Εταιρείες Τεχνοβλαστοί (spin-off)

Οι εταιρίες τεχνοβλαστοί (spin-offs) είναι νέες επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με την συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών.

Συνοπτικά, οι spin-off εταιρίες έχουν σκοπό την οικονομική αξιοποίηση καινοτομικών εν γένει προϊόντων όπως, αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας, εφευρέσεις, υπηρεσίες κτλ.

Ευρετήριο Άρθρου